Stan Getz


Stan Getz
Jazz Samba (version 24 bits – 192 kHz)

Qobuz 24 bits 192.0 kHz / Tidal Master